تألیف

 • معماری علم در ایران: نشر دیبایه، تهران ۱۳۸۹
 • نسبیت خاص: در دست چاپ (همكار: شهرام خسروی)
 • ایران آینده از نگاه سه اندیشمند ایران امروز: حسن عشایری، موسی غنی‌نژاد، رضا منصوری: نشر دیبایه، تهران ۱۳۸۶.
 • ایران را چه كنم؟ سامان‌دهی و نابسامانی‌های توسعۀ علمی: انتشارات كویر، تهران ۱۳۸۴
 • توسعۀ علمی ایران، ویراست دوم: انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۲
 • فیزیك بی‌فیزیك: انتشارات انجمن فیزیك ایران، تهران، ۱۳۸۰
 • فلك را سقف:‌ طرح نو،‌ تهران ۱۳۷۸
 • ایران ۱۴۲۷: عزم ملی برای توسعۀ علمی و فرهنگی: طرح نو، تهران ۱۳۷۷، ویراست دوم، چاپ سوم، طرح نو، تهران ۱۳۸۲
 • واژه‌نامۀ علوم و تكنولوژی: مركز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳
 • توسعه علمی ایران: انتشارات یونسكو، ۱۳۷۳؛ چاپ دوم، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸
 • واژه‌نامۀ فیزیك: مركز نشر دانشگاهی، تهران ۱۳۶۶، ویرایش دوم: ۱۳۷۷
 • واژه‌نامۀ دریانوردی: مركز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۴
 • حل‌المسائل حساب استدلالی برای سال ششم ریاضی و داوطلبان متفرقه: انتشارات كتابفروشی سعدی، تهران، ۱۳۴۴، (همكار: حسن مولایی)
 • حل‌المسائل ترسیمی و رقومی برای سال ششم ریاضی و داوطلبان متفرقه و كنكور دانشكده‌ها: انتشارات كتابفروشی سعدی، تهران ۱۳۴۴، (همكار: حسن مولایی)
 • حل‌المسائل جبر برای سال پنجم ریاضی و طبیعی: انتشارات كتابفروشی سعدی، تهران، ۱۳۴۴، (همكار: حسن مولایی)
 • حل‌المسائل مثلثات برای سال پنجم ریاضی و طبیعی:‌ انتشارات كتابفروشی سعدی، تهران، ۱۳۴۳، (همكار: حسن مولایی)
 • حل‌المسائل جبر برای سال چهارم ریاضی و طبیعی: انتشارات كتابفروشی سعدی، تهران، ۱۳۴۳، (همكار: حسن مولایی)
 • حل‌المسائل هندسه برای سال چهارم ریاضی: انتشارات كتابفروشی سعدی، تهران، ۱۳۴۳، (همكار: حسن مولایی)
 • حل‌المسائل جبر برای سال سوم دبیرستان‌ها: انتشارات كتابفروشی سعدی، تهران، ۱۳۴۳، (همكار: حسن مولایی)
 • حل‌المسائل جبر برای سال دوم دبیرستان‌ها:‌ انتشارات كتابفروشی سعدی، تهران، ۱۳۴۳، (همكار: حسن مولایی)