ترجمه

  • نسبیت خاص، عام، و كیهان‌شناختی، تألیف ولفگانگ ریندلر، مركز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶
  • مكانیك و الكترودینامیك، دورۀ فیزیك نظری (جلد اول)، تألیف لاندا ولیف شیتز، مركز نشر دانشگاهی، تهران ۱۳۶۴، ۲۷۰ ص
  • اختر فیزیك نسبیتی. كوتوله‌های سفید و سیاهچاله‌ها، تألیف رمان سكسل و هانه لوره سكسل. دانشگاه صنعتی شریف، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰، ۱۹۸ ص
  • فرض و اسطوره در فیزیك نظری، تألیف هرمان بوندی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران