فیزیک، مقاله

 • انبساط عالم، نجوم، شماره ۱۹۳ (بهمن ۱۳۸۸)، ص ۲۴
 • کیهان: فضای با انحنا، نجوم، شماره ۱۹۲ (دی ۱۳۸۸)، ص ۲۰
 • تأثیر متقابل کیهان‌شناسی و نسبیت عام در یک قرن اخیر، نجوم، شماره ۱۹۱ (آذر ۱۳۸۸)، ص ۲۸
 • گرانش و نسبیت عام، نجوم، شماره ۱۹۰ (آبان ۱۳۸۸)، ص ۲۴
 • کیهان، تعمیم قوانین، و نظریه، نجوم، شماره ۱۸۹ (مهر ۱۳۸۸)، ص ۱۸
 • کیهان‌شناسی نوین: برهم‌کنش نظر و رصد، نجوم، شماره ۱۸۸ (شهریور ۱۳۸۸)، ص ۱۱
 • زایچه‌ی کیهان؛ مراحل کلی تحول کیهان، نجوم، شماره ۱۸۷( مرداد ۱۳۸۸)، ص ۱۷
 • کیهان و اندازه‌های آن، نجوم، شماره ۱۸۶(تیر ۱۳۸۸)، ص ۲۰
 • ابزار آشکارسازی، نجوم، شماره ۱۸۵ (خرداد ۱۳۸۸)، ص ۱۹
 • گذار از اسطوره به علم کیهان‌شناسی، نجوم، شماره ۱۸۴ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸)، ص ۲۰
 • مفهوم تورم در کیهان‌شناسی، مجله فیزیک، سال ۲۶، شماره پیاپی ۱۰۳ و ۱۰۴، پائیز و زمستان ۱۳۸۷، ص ۶۵
 • تصویر نوین ما از کیهان، نجوم، شماره ۱۸۲ (بهمن ۱۳۸۷)، ص ۲۸
 • کیهان‌شناسی از اسطوره و خیال‌پردازی تا شروع دوران مدرن، نجوم، شماره ۱۸۱ (آذر و دی ۱۳۸۷)، ص ۲۴
 • انرژی تاریک، رشد آموزش زمین‌شناسی، شماره ویژه بهار ۱۳۸۷، ص ۵
 • منارجنبان کتابی جاودانه از دینامیک سازه‌ها، گزارش فنی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۶، (همکاران: علی محمد اسکروچی و هیدو دی روک)
 • کیهانشناسی ـ انفجار داده‌ها و نیاز به نظریه‌پردازی، مجلۀ فیزیک، ۱۳۷۶، شماره ۳، ص ۱۴۲
 • فلک را سقف، گفتار بیستم، نجوم، ۱۳۷۵، ص ۵۹، ۲۱
 • فلک را سقف، گفتار نوزدهم، نجوم ۱۳۷۵، ص ۵۸، ۲۱
 • فلک را سقف، گفتار هجدهم، نجوم ۱۳۷۵، ص ۵۷، ۲۱
 • فلک را سقف، گفتار هفدهم، نجوم، ۱۳۷۵، ص ۵۶، ۲۰
 • فلک را سقف، گفتار شانزدهم، نجوم، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۴، ص ۵۵ و ۵۴، ۲۳
 • فلک را سقف، گفتار پانزدهم، نجوم، ۱۳۷۴، ص ۵۳، ۲۳
 • فلک را سقف، گفتار چهاردهم، نجوم، ۱۳۷۴، ص ۵۲ و ۵۱، ۲۰
 • فلک را سقف، گفتار سیزدهم، نجوم، ۱۳۷۴، ص ۵۰ و ۴۹، ۲۶
 • فلک را سقف، گفتار دوازدهم، نجوم، ۱۳۷۴، ص ۴۸، ۲۱
 • فلک را سقف، گفتار یازدهم، نجوم، ۱۳۷۴، ص ۴۷، ۲۱
 • فلک را سقف، گفتار دهم، نجوم، ۱۳۷۴، ص ۴۶، ۱۵
 • فلک را سقف، گفتار نهم: تعمیم قوانین، نجوم، ۱۳۷۴، ص ۴۴، ۴۵
 • فلک را سقف، گفتار هشتم: انحنای فضا، نجوم، ۱۳۷۳، ص ۴۲ و ۴۳، ۱۷
 • فلک را سقف، گفتار هفتم: گرانش و نسبیت عام، نجوم، ۱۳۷۳، ص ۴۱، ۱۵
 • فلک را سقف، گفتار ششم: گذار از اسطوره‌ها به علم نوین، نجوم، ۱۳۷۳، ص ۴۰، ۱۵
 • فلک را سقف، گفتار پنجم: اسطوره‌های کیهان‌شناختی، نجوم، ۱۳۷۳، ص ۴۰، ۱۳
 • فلک را سقف، گفتار چهارم: اندازه و تعداد اشیاء آسمانی، نجوم، ۱۳۷۳، ص ۳۹، ۱۵
 • فلک را سقف، گفتار سوم: فاصله‌های کیهانی، نجوم، ۱۳۷۳، ص ۳۷، ۱۲
 • فلک را سقف، گفتار اول و دوم: آشکارسازی، نجوم، ۱۳۷۳، ص ۳۶، ۱۳
 • مفهوم جرم، مجلۀ فیزیک، ۱۳۷۴، سال ۱۳، شمارۀ ۱ و ۲، ۸
 • مدل‌های عالم، نجوم، ۱۳۷۲، ص ۲۰، ۷
 • کیهانشناسی: از زروان تا مهبانگ، نجوم، ‍۳۷‍، شماره ۱۱، ص ۱۳
 • باطلنمای اولبرس: چرا آسمان شب مثل روز روشن نیست؟، نجوم،‌ ۱۳۷۱، شماره ۱۰، ص ۱۶
 • سیاهچاله‌ها و فرضیه سانسور کیهانی، نجوم، ۱۳۷۱، شماره ۸، ص ۲۲
 • معمای اختروش‌ها، نجوم، ۱۳۷۰، شماره ۶، ص ۱۶
 • سراب‌های کیهانی، نجوم، ۱۳۷۰، شماره ۴، ص ۱۰
 • قراردادی‌گری در نسبیت خاص، مجلۀ فیزیک، ۱۳۷۰، شماره ۳ و ۴، ص ۹۱
 • نظریه آزمون نسبیت چیست و چه لزومی دارد؟، مجلۀ فیزیک، ۱۳۶۹، شماره ۱ و ۲، ص ۲۵
 • جاذبه، ثقل، گرانش: جنگ الفاظ یا خلط مفاهیم، مجله فیزیک، ۱۳۶۴، شماره ۴، ص ۳۶۵
 • نقش پونکاره و لورنتس در ابداع نسبیت، مجلۀ فیزیک، ۱۳۶۲، شماره ۴، ص ۲۷۶
 • محاسبۀ ۴np به روش ابوبکر محمد کرخی، یکان ریاضی، ۱۳۴۴، شمارۀ مسلسل ۱۵، ص ۱۳