فیزیک، چکیده کنفرانس‌ها

  • یک مدل کیهان‌شناختی با بعد متغیر، ۱۳۷۴، دانشگاه ارومیه
  • گرانش در دو بعد، کنفرانس فیزیک ۱۳۷۱، دانشگاه الزهرا
  • عدسی‌های گرانشی، بررسی یک مدل ساده و شبیه‌سازی کامپیوتری، کنفرانس فیزیک ۱۳۶۹، دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • بررسی هم‌ارزی هم‌زمان کردن ساعت‌ها در دستگاه چرخان، کنفرانس فیزیک ۱۳۶۶، دانشگاه شیراز
  • تابع توزیع گاز رقیق در فضای دوسیته، کنفرانس فیزیک ۱۳۶۵، دانشگاه فردوسی مشهد