متفرقه

 • ایران در عرصۀ جهانی علم: مجلۀ دانشگر، خرداد ۱۳۸۴، شمارۀ ۱۴، ص ۳
 • خلاقیت و نوآوری: مجلۀ دانشگر، اردیبهشت ۱۳۸۴، شمارۀ ۱۳، ص ۳
 • علم و تخیل: مجلۀ دانشگر، شمارۀ ۱۲، فروردین ۱۳۸۴، ص ۳
 • پژوهش در ایران پیشرفت و چالش: مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، پ.م.ع.۲۰، بهمن ۱۳۸۳
 • سال جهانی فیزیك ۲۰۰۵/۱۳۸۴: مجلۀ دانشگر، شمارۀ ۱۱، ۱۵ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۳
 • آغازی خوش: مجله دانشگر، دی ۱۳۸۳، شمارۀ ۱۰، ص۳
 • به متخصصان و دانشگران داخلی اعتماد كنیم: مجله دانشگر، آذر ۱۳۸۳، شمارۀ ۹، ص۳
 • همگنی در جامعه: مجله دانشگر، مهر ۱۳۸۳، شمارۀ ۸، ص ۳.
 • پژوهش، به دردی هم می‌خورد؟: مجله دانشگر، شهریور ۱۳۸۳، شمارۀ ۷، ص۳
 • كلیشه‌پردازان در «كما»: مجله دانشگر، اردیبهشت ۱۳۸۳، شمارۀ ۶، ص ۳
 • دانشگر، گامی دیگر در ترویج علم: مجله دانشگر، فروردین ۱۳۸۳، شمارۀ ۵، ص ۴
 • خیال و علم: مجله دانشگر، فروردین ۱۳۸۱، شمارۀ ۴، ص۳
 • ابزار دفاع و مقاومت: مجله دانشگر، اسفند ۱۳۸۰، شمارۀ ۳، ص۳
 • پژوهش در حرف و كاهش در عمل: مجله دانشگر، دی ۱۳۸۰، شمارۀ ۲، ص۳.
 • تولد دانشگر: دانشگر، آبان ۱۳۸۰، شمارۀ ۱، ص ۵
 • شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نقطۀ عطفی در تاریخ توسعۀ علمی كشور: خبرنامۀ تحقیقات و فناوری،شمارۀ۳۰، ص۲
 • همچنان اعتقادی به پژوهش نداریم: خبرنامه تحقیقات وفناوری، شمارۀ ۲۶ ، ص ۲
 • ساماندهی مدیریت پژوهش: ۵+۱: خبرنامه تحقیقات وفناوری، شمارۀ ۲۳ ، ص ۲
 • بم: تقدیر تدبیر را به سخره می گیرد؟: خبرنامه تحقیقات وفناوری، شمارۀ ۲۲ ، ص ۲
 • اخلاق پژوهش و هفتۀ پژوهش: خبرنامه تحقیقات وفناوری، شمارۀ ۲۰ ، ص ۱
 • ISI و فقه فارسی: خبرنامه تحقیقات و فناوری، شمارۀ ۱۹، ص ۱
 • خداوندا! ما را از جهل بپایا: خبرنامه تحقیقات و فنّاوری، تابستان ۱۳۸۲، شمارۀ ۱۷، ص۱
 • محك سیاست‌ها: خبرنامه تحقیقات و فنّاوری، بهار ۱۳۸۲، شمارۀ ۱۵، ص ۱
 • فروكاست‌گرایی و توسعه: دانشگاه صنعتی شریف، فروردین ۱۳۷۹.
 • عزت و اقتدار ملی آری، بمب نه: پیام امروز، تیر ماه ۷۷، ۲۴، ص ۹۶
 • توسعه، طرح‌های راهبردی، و ساده‌اندیشی‌های اجرایی: پیام امروز، خرداد ۱۳۷۷، ۲۳
 • آقای رئیس جمهور درست می‌گویند، وضع تحقیقات در كشور اسفناك است: پیام امروز، فروردین ۷۷، ۲۱، ص ۸۳
 • خفت یا افتخار: خبرنامۀ انجمن فیزیك ایران،‌زمستان ۱۳۷۳، ص ۲
 • آیا «نجوم» برای ایران هنوز زود است؟: نجوم، ۱۳۷۳، ۴۱، ص ۴
 • نجوم رادیوئی: ایران آینده‌ای هم دارد؟: نجوم، ۱۳۷۳، ۳۸، ص ۴
 • شومیكر-لوی ۹ و جامعه علمی در حال احتضار ما: نجوم، ۱۳۷۳، ۳۶، ص۴
 • استاد محمود حسابی درگذشت: مجله فیزیك ۱۳۷۱، شماره ۲، ص ۱۱۹
 • وین شناخت ۵: مجلۀ ارمغان، ۱۳۵۶، دورۀ ۴۶، شمارۀ ۱۱ و ۱۲
 • وین شناخت ۴: مجلۀ ارمغان، ۱۳۵۶، دورۀ ۴۶، شمارۀ ۱۰
 • وین شناخت ۳: مجلۀ‌ ارمغان، ۱۳۵۶، دورۀ ۴۶، شمارۀ ۸ و ۹
 • وین شناخت ۲: مجلۀ ارمغان، ۱۳۵۶، دورۀ ۴۶، شمارۀ ۷
 • وین شناخت ۱:‌ مجلۀ ارمغان، ۱۳۵۶، دروۀ‌ ۴۶، شمارۀ ۶
 • رهبانیت سیسترسین‌ها ۴: مجلۀ‌ ارمغان، ۱۳۵۶، دورۀ ۴۶، شمارۀ ۱
 • رهبانیت سیسترسین‌ها ۳: مجلۀ ارمغان، ۱۳۵۵، دورۀ ۴۵، شمارۀ ۱۱ و ۱۲
 • رهبانیت سیسترسین‌ها ۲: مجلۀ ارمغان، ۱۳۵۵، دورۀ ۴۵، شمارۀ ۱۰
 • رهبانیت سیسترسین‌ها ۱: مجلۀ ارمغان، ۱۳۵۵، دورۀ ۴۵، شمارۀ ۹
 • تقویم ساعات نماز و روزه برای اتریش: انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی شهر وین، وین ۱۳۴۷