مصاحبه

  • هنوز معنی علم را نمی‌دانیم: گفتگو با روزنامه آرمان، شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۸۸
  • پاسخ به سؤال‌های گروه فرهنگی روزنامۀ قدس، ۲۸ بهمن ۱۳۸۷
  • سوءتفاهمی به نام علم: هفته‌نامه شهروند امروز، سال ۱۳۸۷، شماره ۷۰، ص ۹۶
  • آسیب‌شناسی حوزه و دانشگاه، گفتگوی نشریۀ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با رضا منصوری، بهمن ماه