نقد کتاب

  • مکانیک کلاسیک، تألیف هربرت گلدشتاین، مجله فیزیک ۱۳۶۸، شماره ۴، ص ۱۷
  • زندگی‌نامه علمی دانشمندان اسلامی، تألیف ابراهیم بن سنان حسین اسحاق، ترجمه آرام و همکاران: مجله فیزیک، ۱۳۶۵، شماره ۴، ص ۳۱۱
  • نظریه نسبیت عام، پل آ.م.د پراک، ترجمه جعفر گودرزی: مجله فیزیک ۱۳۶۱، شماره ۱، ص