درس اول: آموزش و تفکر [PDF]

درس دوم: تفکر کلامی [PDF]

درس سوم: مفهوم سازی [PDF]

درس چهارم: مدل در زبان عامه [PDF]

درس پنجم: مدل در فیزیک [PDF]

درس ششم: تعریف عملیاتی [PDF]

درس هفتم: فروکاست گرایی [PDF]

درس هشتم: تفکر ابزاری [PDF]

درس نهم: قراردادیگری [PDF]