رضا منصوری

مهرماه ۱۳۹۴

 

برنامۀ درس

 1. تفکر کلامی؛
 2. مفهوم سازی در فیزیک؛
 3. روش فروکاست گرایی در فیزیک؛
 4. مدل سازی؛
 5. تفکر ابزاری (ریاضیاتی و تجهیزاتی)؛
 6. قراردادیگری (تفکر پوانکاره)؛
 7. گسست نوین در تفکر بشر؛
 8. شناخت طبیعت یا مدل سازی برای طبیعت؟
 9. مصداق های ملموس از فیزیک (مکانیک، نسبیت)

مراجع

 1. معماری علم در ایران، رضا منصوری، ویراست الکترونیکی. 1394، وبگاه شخصی و وبگاه نجوم.
 2. فیزیک بی فیزیک، خاطره حجازی، رضا منصوری، انتشارات .......
 3. فیزیکالیسم، دنیل استولجر، ترجمۀ یاسر پور اسماعیل، دانشنامۀ فلسفۀ استانفورد، تهران، نشر ققنوس، 1394.
 4. .......
 5. The Age of Science, David Knight, Basil Blackwell, New York, 1986.
 6. The New Production of Knowledge, Michel Gibbons et al, Sage Publication, London, 2000.
 7. About Science, Barry Barnes, Basil Blackwell, 1985.
 8. Debates about Metaphysics of Time, Nathan Oaklander (editor), Bloomsbury, London, 2014.
 9. Science and Hypotheses, Henri Poincare, the Walter Scott Publishing Co., New York, 1905.
 10. The Value of Science, Henri Poincare, the Science Press, New York, 1907.
 11. Science and Method, Henri Poincare, Thomas Nelson and Sons, New York.
 12. The Language and Reality of Time, Thomas Sattig, Clarendon Press, Oxford, 2006.
 13. Philosophy of Physics: Space and Time, Tim Maudlin, Princeton University Press and Oxford, 2012.
 14. Creating Scientific Concepts, Nancy J. Nersessian, the MIT Press, 2008.

 

درس‌مقاله

 1. هر دانشجو در حد اکثر 600 کلمه بنویسد واژه هایی مانند علم، فلسفه ی علم، روش علمی، علوم فیزیکی، و مبانی تفکر برایش چه معنی دارد. به قاعده های گزارش نویسی توجه شود! گزارش ها باید به صورت الکترونیکی تا دوشنبه13 مهر تحویل داده شده باشند.
 2. دانشجوها باید در آخر نیمسال تحصیلی یک درسمقاله در مورد موضوعی خاص ارائه دهند. دانشجویان سعی کنند خلاقانه موضوع پیشنهاد کنند. درسمقاله ها می تواند گروهی تهیه شود. چند موضوع به عنوان نمونه:

الف) سیاهه ای از فرضیه ها، نظریه ها، و قانون ها در فیزیک.

ب) سیاهه ای از مراجع در مورد فلسفه ی علم، فلسفه ی علم، مدل سازی در علم، مفهوم سازی در فیزیک!