Research Roundtable

Georgetown University‭, ‬Qatar

Center for International‭ ‬and Regional Studies‭ (‬CIRS‭)‬

3‭ ‬اسفند‭ ‬1396‭ ‬دوحه،‭ ‬قطر،

شرکت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میزگرد‭ ‬یک‭ ‬روزه‭ ‬پیرامون‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ (‬غرب‭ ‬آسیا‭) ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬دانشگاه‭ ‬جورجتاونِ‭ ‬قطر‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میزگرد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬بیست‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬غرب‭ ‬آسیا‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬شرکت‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬مدیریت‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میز‭ ‬گرد‭ ‬با‭ ‬عنوان‭      ‬

‭ ‬‮«‬تاثیر‭ ‬تحریم‭ ‬بر‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬دانشگران‮»‬‭  ‬

The Impact of the Sanctions Regime on Science and Scientists

به‭ ‬عهدهٔ‭ ‬من‭ ‬بود‭. ‬برنامهٔ‭ ‬میزگرد‭ ‬و‭ ‬عنوان‭ ‬بخش‌های‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬پیوست‭ ‬است‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬برنامه،‭ ‬مسئول‭ ‬هر‭ ‬میزگرد‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬دقیقه‭ ‬دیدگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬می‌کرد‭. ‬سپس‭ ‬شرکت‌کنندگان‭ ‬پیرامون‭ ‬موضوع‭ ‬نکته‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬می‌کردند‭. ‬در‭ ‬انتها‭ ‬مسئول‭ ‬میزگرد‭ ‬فرصتی‭ ‬داشت‭ ‬برای‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سئوال‌ها‭ ‬یا‭ ‬بیان‭ ‬نکته‌ها‭ ‬و‭ ‬جمع‌بندی‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬و‭ ‬سوء‭ ‬تفاهم‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬یعنی‭ ‬یکی‭ ‬دانستن‭ ‬دانش‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬دانسته‌های‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬علم‭ (‬science‭) ‬که‭ ‬مفهومی‭ ‬بسیار‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬دانش‭ (‬knowledge‭) ‬است،‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬بسیار‭ ‬کوتاه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تمایز‭ ‬پرداختم‭. ‬سپس‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬مولفه‌های‭ ‬علم‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬تمایز‭ ‬علم‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬بر‭ ‬شمردم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مورد‭ ‬تاثیر‭ ‬تحریم‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬اختصار‭ ‬بیان‭ ‬کردم‭. ‬در‭ ‬لابه‭ ‬لای‭ ‬اسلایدهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬تهیه‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭  ‬به‭ ‬نمونه‌هایی‭ ‬از‭ ‬گزاره‌های‭ ‬میزگردهای‭ ‬قبلی‭ ‬پرداختم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سوء‭ ‬تفاهم‭ ‬میان‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬علم‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬اسلامی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌داد؛‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عربی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬مفهوم‭ ‬کلمهٔ‭ ‬علم‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌رود‭.‬

نکتهٔ‭ ‬بسیار‭ ‬شایان‭ ‬توجه‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شرکت‌کنندگان‭ ‬بیشترین‭ ‬سوال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬علمی‭ ‬ایران‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬چگونه‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پیشرفت‭ ‬ها‭ ‬دست‭ ‬یابد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬نکته‌ای‭ ‬که‭ ‬انتظارش‭ ‬را‭ ‬نداشتم‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬زبان‭ ‬چه‭ ‬تاثیر‭ ‬شگرفی‭ ‬بر‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬عربی،‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬زبان‌های‭ ‬بومی‭ ‬کشورهای‭ ‬اسلامی،‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬بپردازد‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توسعهٔ‭ ‬زبان‭ ‬علمی‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬سطوح‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬بی‌بدیل‭ ‬است‭.‬

آنچه‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬کمی‭ ‬ناشناخته‭ ‬است‭ ‬تاثیر‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬جهانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬شعبه‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬متنوع‭ ‬و‭ ‬میان‭ ‬رشته‌ای‭ ‬و‭ ‬فرارشته‌ای‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬می‌پردازند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قطع‭ ‬عقب‌تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬و‭ ‬رشته‌های‭ ‬علمی‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬متاثر‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬نیمهٔ‭ ‬اول‭ ‬قرن‭ ‬بیستم‭ ‬است‭.  ‬همین‌طور‭ ‬شعبه‌های‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬وجه‭ ‬وظیفه‌ای‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬که‭ ‬پردیس‌های‭ ‬بین‌الملل‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬بود‭  ‬انجام‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬کاملا‭ ‬شکست‭ ‬خوردند‭.‬

رضا‭ ‬منصوری

5‭ ‬اسفند‭ ‬1396

پیوست: برای مشاهده اسلایدهای سخنرانی این فایل را ببینید.

دیدگاه‌ها  

#1 پاسخ: گزارش شرکت در میزگرد Science and Scientific Production in the Middle Eastاروین 1397-01-21 18:52
You have written in your slides that:

The sanctions
regime has initiated a
dynamic to start a phase transition to learn how
the process of modern science is working within
a society.

Is this really the case apart from maybe military sciences?

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید